[prev]      [next]

Rəmzlərin izi ilə

2022

Video Game 

Note: The game demo does not support English. (in Azerbaijani)

The opening section of the video game "On the Trail of Symbols" delves into the exploration of the widespread motif of the "Tree of Life." This mythological symbol is found across numerous cultures globally, including Sumerian-Akkadian, Egyptian, Ancient Iranian, Chinese, Turkish, Azerbaijani, and Slavic cultures, among others.

Azerbaijan has a rich tradition of incorporating the Tree of Life motif into its cultural heritage. This symbol, serving both as decorative ornamentation and profound symbolism, adorns various forms of applied art, from tombstones to carpets, embroideries, and even embellishes the interiors of architectural marvels.

To meticulously develop the educational content for this immersive video game, our journey took us to the captivating villages of Sundu and Nabur in the Gobustan region of Azerbaijan. Here, we meticulously documented and gathered invaluable insights from the timeless grave monuments, which stand as enduring testaments to Azerbaijan's rich cultural legacy.

---------------------------------------

Rəmzlərin izi ilə bilim video oyunun birinci hissəsi “Həyat ağacı” təsvir motivinin öyrənilməsinə həsr olunub. Həyat ağacı təsvir motivi bütün dünya mədəniyyətində (Şumer-Akkad, Misir, Qədim İran, Çin, Türk, Azərbaycan, Slavyan və s) rast gəlinən mifoloji bir obrazdır.

Həyat ağacı təsvir motivinə Azərbaycanda da çox sıx rast gəlinir. Daha çox dekorativ tətbiqi sənət nümunələrində həm bəzək, həm də simvolik bir təsvir kimi qarşımıza çıxan Həyat ağacı motivi qəbirüstü abidələrdə, xalçalarda, tikmələrdə öz əksini tapmaqla yanaşı bəzi memarlıq abidələrinin interyerlərində divar rəsmlərini də bəzəyir.

Bu bilim video oyununun materialını hazırlamaq üçün Azərbaycanın Qobustan rayonun Sündü və Nabur kəndlərinə gedilmiş və orada yerdəşən qəbirüstü abidələrin nümunələri əsasında lazımlı məlumatlar toplanılmışdır.